ПОК „Доверие” първи вдигна втората пенсия

Бизнес и Икономика В десетката ВАЖНО ТОП новина

В съответствие с изисквания на нормативната уредба и Правилата на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие” и на Фонд за разсрочени плащания „Доверие”, считано от 01.04.2022 г., ще бъде актуализиран размерът на отпуснатите пожизнени пенсии и разсрочени плащания. Управителният съвет на ПОК „Доверие“ реши актуализацията на пожизнените пенсии да се извърши с 50 на сто от превишението на реализираната, на годишна база, доходност от инвестирането на средствата на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие” през периода от 04.10.2021 г. до 31.03.2022 г., включително, над техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен размерът на отпуснатите пожизнени пенсии.

Актуализацията на разсрочените плащания ще се извърши с 50 на сто от реализираната доходност, на годишна база, от инвестирането на средствата на Фонда за разсрочени плащания „Доверие” през периода от 20.09.2021 г. до 31.03.2022 г., включително.

Реализираната доходност, през периода, за който се отнася актуализацията, от управлението на активите на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие“ е 19.58%, на годишна база, а на Фонда за разсрочено плащане „Доверие“ е 28.79%, на годишна база.

Въз основа на постигнатата положителна доходност и в резултат на актуализацията, размерът на отпуснатите пожизнени пенсии и разсрочени плащания ще бъде увеличен, без да се променя техния гарантиран размер, като конкретният процент на увеличението на всяка пожизнена пенсия или разсрочено плащане зависи от времето, в рамките на посочените по-горе периоди, през което средствата на съответния пенсионер или осигурено лице, са управлявани във Фонда за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие”, съответно във Фонда за разсрочени плащания „Доверие”.

Останалата част от реализираната доходност, с която не е извършена актуализация на пожизнените пенсии и разсрочените плащания, се заделят в отделна аналитична сметка на всеки от фондовете за извършване на плащания, като един вид резерв, който да се ползва при евентуални бъдещи неблагоприятни резултати от управлението на техните средства, казаха още от „Даверие”.