Безвъзмездният труд влиза в системата на административните наказания

В десетката ВАЖНО ТОП новина

Безвъзмездният труд влиза в системата на адмнинистративните наказания наред с общественто порицание, глобата и лишаването от упражняване на определена професия. Депутатите записаха, че продължителността на безвъзмездния труд  не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно, за не повече от две последователни години. Такъв тип наказание ще се изпълнява от пробационната служба по настоящ адрес на лицето, а осъдените на това наказание ще работят на обекти на държавното предприятие „Фонд затворно дело“ и на такива, утвърдени от съответния пробационен съвет.

Безвъзмезден труд като наказание ще може да се въвежда и при случаи на незаконна сеч или при дребно хулиганство, когато е извършено повторно. В закона за административните нарушения и наказания се въвежда възможността за включване на споразумение до глоба под минимума.

С промените се въведе и съкратено производство, като районният съд ще може да го провежда, когато наказателното постановление е обжалвано само в частта за вида или размера на имуществената санкция, за отнетите в полза да държавата вещи или разпореждането с веществени доказателства.