Горивата ще поскъпнат, ако приемат промени в акцизното законодателство

ТОП новина

Председателят на Стопанската камара Радосвет Радев изпрати писмо до Народното събрание с позиция за внесения законопроект за промени в Закона за здравето. Целта на законопроекта “ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето след прекратяването на извънредното положение”=

Според представителите на бизнеса този документ регламентира трайно обществени отношения от изключително висок обществен интерес, свързани с възможност за ограничаване упражняването на конституционно закрепени права на българските граждани, като по този начин надхвърля обявената цел.

„Развива се нормативната уредба, свързана с понятието “извънредна епидемична обстановка”, като са предвидени трайни изменения в редица закони (Кодекс на труда, Закон за държавния служител, Закона за държавната собственост и др.). При този разширен обхват, особено в ситуация на разпространение на нови заразни болести, за които липсва надеждна научна информация и практически опит при прилагане на противоепидемични мерки, липсата на легална дефиниция на понятия като “извънредна епидемична обстановка”, “временни противоепидемични мерки”, “степен на опасност от разпространение на заразна болест”, “заплаха за здравето на гражданите от болести”, създава опасност при обявяване на противоепидемични мерки да бъдат надхвърлени конституционно определените рамки за администриране на държавната политика в областта на здравеопазването и за ограничаване на основни права на гражданите, без да е налице обявено извънредно положение“, се казва в писмото на Радосвет Радев.

Решенията за налагане на противоепидемични мерки, приложими на територията на цялата страна, вкл. за издаване на съответни подзаконови нормативни актове следва да бъдат вземани от Министерския съвет, по предложение на Министъра на здравеопазването, по аналогия на действащия режим по Закона за защита при бедствия.

„Изразяваме своето несъгласие с предлагания Законопроект за изменение на Закона за здравето да се изменя Законът за акцизите и данъчните складове, доколкото необходимостта за предлаганите промени не кореспондира с основната цел на вносителя, посочен в мотивите, а именно: „предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса COVID-19 за времето след прекратяването на извънредното положение“. В допълнение, измененията в ЗАДС не са аргументирани в мотивите към Законопроекта. По своята същност, предлаганите промени целят единствено да принудят част от петролния бизнес да инвестира средства в инсталирането на още измервателни уреди в период на претърпени от него огромни загуби, поради рязко свитото потребление. Реалният резултат от промяната, ако тя бъде гласувана, ще бъде повишаване цените на горивата в България – ефект, който ще се отрази на всички стоки и услуги и, в крайна сметка – ще забави възстановяването на икономиката“, твърди бизнесът.

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я НА

БЪЛГАРСКАТА ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ

 

Българската петролна и газова асоциация подкрепя усилията на правителството в борбата срещу разпространението на COVID-19, както и отмяната на извънредното положение и замятата му с промени в Закона за здравето. С изненада обаче научихме, че с преходните и заключителните разпоредби на проектозакона за изменение и допълнение на Закона за здравето, внесен от правителството в Народното събрание, са предвидени промени в Закона за акцизите и данъчните складове, както и промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Тези предложения нямат нищо общо с изпълнението на противоепидемичните мерки в страната и не кореспондират по никакъв друг начин със Закона за здравето. Още повече предложенията, направени в параграфи 18,19 и 20 от преходните и заключителни разпоредби, не са обсъждани по никакъв начин с бранша и за тях вносителят не е оповестил мотиви.

Ако параграфите 18 и 19 не отпаднат от преходните и заключителни разпоредби и бъдат гласувани от народните представители, част от петролния бизнес ще бъде задължен да закупува и монтира нови измервателни уреди в една изключително тежка за целия бранш ситуация.

Параграф 20 пък предвижда ускорено изграждане на видеонаблюдение в данъчните складове. Камерите трябва да са поставени в най-кратки срокове – през есента на тази година. Това е още една значителна инвестиция за петролния бранш.

В момента пазарът на горива търпи огромни загуби в условията на постоянно падащи обороти и при обезценяващи се петролни продукти. В същото време браншът е един от най-големите работодатели и данъкоплатци в страната.

Затова Българската петролна и газова асоциация призовава вносителя на законопроекта да изтегли текстовете, които целят промени в Закона за акцизите и данъчните складове, както и в ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Ако правителството смята, че изменения на изискванията към данъчните складове са наложителни, то това би трябвало да стане само след широка дискусия със засегнатите оператори от бранша и при пълна прозрачност.

БПГА изразява готовност да съдейства за намиране на най-доброто решение.