Инж. Христин Илиев: Внедряването на биомаса помага за задържането на цената на услугата ни

Бизнес и Икономика
Предвиждаме реконструкция на един от водогрейните газови котли, казва изпълнителният директор на „Топлофикация Бургас“

Във връзка с приключилия отоплителен сезон 2018-2019 година потърсихме изпълнителния директор на “Топлофикация Бургас” инж. Христин Илиев, който ни разказа за плановете на Дружеството за ремонтни дейности през летните месеци и каква е основната цел, която от Ръководството са си поставили за настоящата година.

топлителният сезон приключи. Какви са плановете Ви?

След приключването на отоплителния сезон и стремейки се към непрекъснато подобрение на предлаганите услуги, “Топлофикация Бургас” е предприела действия за развитие и усъвършенстване на услугите за своите потребители.

С цел увеличение на производството на топлинна енергия посредством биомаса, през новия регулаторен период, Дружеството предвижда реконструкция на един от водогрейните газови котли. Биомасата, която ще използваме, е най-вече отпадни продукти от дървесина и слънчогледови и други пелети.

До какво ще доведе внедряването на биомаса във Вашата производствена дейност? Какво Ви накара да търсите начини за разнообразяване на горивната си база след толкова години работа само на природен газ?

Тези действия ще ни гарантират по-голяма сигурност в оперативната дейност на Дружеството. Освен това те ще доведат до чувствително намаляване на въглеродните емисии, които трябва да закупуваме. Едно от най-важните предимства на внедряването на повече биомаса в горивната ни база e, че ще намали зависимостта ни от цените и доставките на природен газ през новия отоплителен сезон 2019-2020 година. В последните месеци цената на този търгуем актив на международните борси се покачва драстично, което се отразява на нашите производствени разходи, а оттам и на себестойността на продукцията, която произвеждаме.

Промените и подобренията, които въвеждаме, ще спомогнат и допринесат за по-ниската цена на произведен мегават топлинна енергия, което ще ни позволи до колкото е възможно цената на услугата да не се увеличава много.

До момента осъществявали ли сте някакви по-сериозни промени по съоръженията или в горивната база на Дружеството? Какви са резултатите от тях?

През 2007 година монтирахме в Дружеството 6 броя когенератори, което беше сериозно начинание и голяма инвестиция. Благодарение на въвеждането им в експлоатация, успяхме да намалим производствените разходи и да повишим ефективността на топлоснабдителната система за крайния потребител. Това наше новъведение към онзи момент спомогна за това предлаганата цена на един мегават топлинна енергия да бъде най-ниската и привлекателна цена за отопление.

Десетилетие по-късно полагаме нови усилия за задържането на цената именно чрез внедряването на биомаса в производствената ни дейност.

Какви дейности сте планирали за летните месеци? Дружества като Вашето обикновено правят ремонтните си програми през месеците юли и август, когато потребността на клиентите от топла вода намалява, тъй като е топло?

През летния период са планирани и предвидени профилактика и ремонт на главните топлопреносни трасета, целящи непрекъснатост и подобряване на качеството на топлоснабдяването през следващия отоплителен сезон.

Каква е основната Ви цел, която искате да постигнете през настоящата година?

Водейки се от непрекъснати промени и усъвършенстване, основната цел на всички подобрения, които Дружеството предприема, е повишаване на ефективността на работата на изградения котел на биомаса, като искаме да постигнем още по-ефективно оползотворяване на отпадъчната енергия.

Tagged