„Булгартабак холдинг“ ще бъде управляван от трима директори

Бизнес и Икономика

Промяна в състава на съвета на директорите и преизбиране на членове на борда на „Булгартабак-холдинг“ АД ще обсъдят акционерите му. Те ще се съберат извънредно на 29 ноември в седалището на дружеството в София, ул. „Граф Игнатиев“ № 62, административната сграда на компанията. Проектът за решение предвижда съветът на директорите на дружеството да бъде в състав от 3 (трима) членове.

Предлага се освобождаване от съвета на директорите на дружеството на Рахул Дататрая Нимкар и Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед.

Ще се обсъди предложението за подновяване на мандата на останалите членове на съвета на директорите на дружеството, които не са освободени. Проектът за решение предвижда: „Общото събрание на акционерите взема решение досегашните членове на съвета на директорите Радослав Василев Рахнев, Владимир Гечев Жеков и Светлана Райкова Мартева да продължат да бъдат членове на съвета на директорите на „Булгартабак – холдинг“ АД с нов мандат от 3 (три) години, считано от вписване на решението в Търговския регистър.“

Рахнев е член на съвета на директорите от 16 май 2014 г. и изпълнителен директор от 14 май 2016-а на „Булгартабак-холдинг“ АД.

Жеков е изпълнителен директор на „Булгартабак холдинг“ АД, на „София-Булгартабак“ АД, на „Благоевград-БТ“ АД и на „Шумен-Табак“ АД. Той е член на съвета на директорите на „Булгартабак-холдинг“ АД, на „Плевен-Булгартабак“ ЕАД и на „Техномаркет България“ АД.

Мартева е член на съвета на директорите на „Булгартабак-холдинг“ АД, на „София-Булгартабак“ АД, на „Благоевград-БТ“ АД, на „Плевен-Булгартабак“ ЕАД и на „Шумен-Табак“ АД.

Мениджърите предлагат и гласуване на промяна в адреса на управление на дружеството. Проектът за решение предвижда компанията да остане в София, на ще се премести на бул. „България“ №118 в „Абакус Бизнес Център“.

Общото събрание на акционерите ще взема решение и за внасяне на съответните промени в Устава на дружеството, както следва: „Чл. 3 (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, област София, Република България. (2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, бул. „България“ 118, Абакус Бизнес Център“.