Над една трета по-малък оборот на БФБ

Бизнес и Икономика
Процедурата при ваучерната схема е успешна, ако дадена фирма събере 10 пъти стойността на ваучера, т.е. поне 500 хил. лв. капитал, обясни Васил Големански от БФБ.
Нетната печалба на „Българска фондова борса “ АД е нараснала края на септември до 971 хил. лв., показват числата в междинния счетоводен отчет на дружеството. Този резултат е следствие главно на повечето финансови приходи. Иначе има значителен спад в оперативните приходи и незначително увеличение на оперативните разходи. Преди година печалбата на БФБ след облагане с данъци беше само 123 хил. лева.

Оборотът на регулирания пазар на финансови инструменти през третото тримесечие е едва 95.022 млн. лева. За сравнение – през периода април-юни т. г. е бил 163.564 млн. лв., което представлява спад от над 41 на сто. Намалението се дължи на по-малкия брой покупко-продажби на други финансови инструменти, който бе по-висок през второто тримесечие заради първичното публично предлагане с акции на „Градус“ АД – Стара Загора (през юни). Това пък е знак за по-ниските цени, при които са сключвани сделките.

Приходите от основната дейност на борсовия оператор са намалели с 15.46% спрямо същия период на 2017-а. Главно поради по-малкото парични постъпления от комисиони за сделки на борсата, от такси за регистрация на дружества и от такси за промяна на параметрите на емисии. В същото време финансовите приходи на БФБ нарастват от 159 хил. лв. през деветте месеца на миналата година до 1.353 млн. лв. в края на септември 2018-а заради отчетените приходи от продажбата на ДЦК, свързани със заплащането на покупката на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, и дивидентът, получен от същото дъщерно дружество. А колкото до събраната сума от таксите за информационно обслужване и за интернет търговия, тя нараства, но не успяват да компенсират спада от 267 хил. лв. в приходите от комисионни за сделки на борсата.

„Българска фондова борса“ обаче отчита ръст от 6.30% на годишна база при основните разходи, тъй като са направени повече харчове за възнаграждения за персонала.

Борсовият пазар у нас все още привлича малко от българските фирми с възможностите за акумулиране на свеж капитал. Общо 11 нови емисии финансови инструменти бяха регистрирани през третото тримесечие, в това число акции на едно дружество със специална инвестиционна цел, две облигационни емисии и други. Също толкова бяха новите емисии и в периода между април и юни тази година. Но заедно с това бе прекратена регистрацията на 13 дружества на БФБ и спря търговията с техните книжа. В крайна сметка броят на публичните компании, с чиито акции инвеститорите могат да сключват сделки, намаля до 373.

Търговията със собствени акции на борсата бе с висока активност. Средната цена в края на деветмесечието се повиши от 5.90 лв. за акция при затваряне на 29 юни до 6.05 лв. за дял в последната сделка на 28 септември. Максималната цена, която бе платена за тези книжа в сделки през третото тримесечие, беше 6.45 лв. за един брой. Общо бяха прехвърлени 213 518 лота в 125 сделки, а оборотът с книжата на борсовия оператор бе 1 279 924 лева. Търговия имаше в 36 от общо 63 сесии за периода. Прави впечатление, че са изтъргувани повече книжа на дружеството и то при по-висока цена.

Очакванията са след стартирането на ваучерната схема за листване на фондовата борса активността в следващите месеци да се увеличи. Въпросната схема дава възможност на малки и средни фирми да ползват заем от 50 хил. лв., с които да покрият разходите си за таксите за изработване на проспекта пред КФН и за излизане на техните акции на регулиран пазар. Вече има и запитвания от такива дружества, отбеляза изпълнителният директор на борсовия оператор Иван Такев. Програмата е разработена съвместно с Министерството на икономиката, като общият й бюджет е близо 4 млн. лева.